Za účelom informovania spotrebiteľov o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia zodpovednosti za vady výrobkov a služieb, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, vydáva spoločnosť

KulAnt, s. r. o.

IČO: 50 189 051

DIČ: 2120211324

So sídlom: Športová 13, Špačince 919 51

Zastúpený: Ing. Peter Považan

Zapísaná v OR okresného súdu v Trnave  v oddiely Sro. vložka číslo 37213/T

(ďalej ako „poskytovateľ“ alebo „predávajúci“)

ako poskytovateľ  služieb masáže tela tento reklamačný poriadok ktorý nadobúda platnosť a účinnosť    od  01.05.2016

Článok 1

Základné ustanovenie

Tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. a v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. a v znení neskorších zmien a doplnkov.

Článok 2

Vymedzenie základných pojmov

Predávajúci  je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet

Spotrebiteľom fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania,

Reklamácia je uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.

Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie,

Službou je akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne

Bezpečnou službou je služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania nepredstavuje nebezpečenstvo alebo jej poskytovanie predstavuje pre spotrebiteľa vzhľadom na bezpečnosť a ochranu zdravia len minimálne nebezpečenstvo,

Článok 3
Právo zákazníka na reklamáciu

V prípade, ak spotrebiteľovi poskytnutá služba nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.  

Článok 4

Povinnosti spotrebiteľa

Spotrebiteľ je vo vlastnom záujme povinný upozorniť predávajúceho (maséra) pred zahájením poskytovania služby (masáže) na svoj zdravotný stav, zdravotné problémy a príznaky a zdravotné obmedzenia ak ich má a má o nich vedomosť alebo má na ne podozrenie, najmä na: pooperačné stavy, plánované operácie, kožné výrastky, materské znamienka, poranenia a choroby kože, zlomeniny, cukrovku, dnu, ochorenie srdca, vysoký krvný tlak, choroby oka, kŕčové žily (i vnútorné), choroby chrbtice, alergie, hormonálne zmeny (napr. tehotenstvo, klimaktérium, ochorenia štítnej žľazy), onkologické ochorenie vrátane už prekonaného, horúčkovité stavy, celkovú duševnú a fyzickú vyčerpanosť, atď..

V prípade vážnych prekonaných, chronických alebo akútnych ochorení pri ktorých nie je predávajúci alebo spotrebiteľ objektívne spôsobilý posúdiť vplyv poskytovanej služby (masáže) na tieto ochorenia, je spotrebiteľ povinný predložiť poskytovateľovi lekársky posudok popisujúci že druh poskytovanej služby nebude mať negatívny vplyv na zdravotný stav spotrebiteľa a/alebo spôsob ako sa má/môže služba poskytovať.

Článok 5

Uplatnenie reklamácie

Ak spotrebiteľ zistí dôvody a skutočnosti, ktoré môžu byť predmetom reklamácie služby, je povinný uplatniť prípadnú reklamáciu podľa možnosti ihneď bez zbytočného odkladu u osoby ktorá mu službu poskytla a to priamo na mieste kde mu bola služba poskytnutá alebo na adresu poskytovateľa služby.

Pre spoľahlivejšie posúdenie reklamácie je vhodné, aby spotrebiteľ preukázal, že služba bola poskytnutá nekvalitne (napr. výpovede svedkov, fotografie nekvalitne poskytnutej služby, prípadne odborný posudok dermatológa alebo fyzioterapeuta alebo lekárska správa).

Poskytovateľ alebo ním poverená osoba zapíše reklamáciu spotrebiteľa do reklamačného protokolu s uvedením objektívnych okolností reklamácie a dôkazov ktoré predložil spotrebiteľ.

Predávajúci po starostlivom preskúmaní reklamácie rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď, najneskôr však do 30dní.

V záujme rýchleho priebehu reklamačného vybavenia je účelné, aby spotrebiteľ pri uplatňovaní reklamácie predložil doklady o poskytnutí služby alebo kúpe tovaru (doklad z registračnej pokladne, faktúru, kópia objednávky a pod.).

Záručná doba je 3 mesiace

Reklamáciu služby nie je možné uplatniť v prípade, ak spotrebiteľ nedodržal pokyny, ktoré mu poskytol poskytovateľ služby.

Článok 6

Chyby odstrániteľné

 

Spotrebiteľ má právo požiadať o bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby počas poskytovania služby v momente keď sa o dozvedel že služba nie je poskytovaná podľa známych štandardov.

Článok 7

Chyby neodstrániteľné

V prípade, že nie je možné poskytnúť službu  z dôvodu na strane poskytovateľa  napr. z dôvodu chyby technického charakteru alebo choroby, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie už zaplatenej ceny.

V prípade, že nie je možné poskytnúť službu  z dôvodu na strane spotrebiteľa napr. z dôvodu chyby technického charakteru alebo osobných obmedzení, má zákazník právo na náhradný termín alebo na vrátenie už zaplatenej ceny alebo jej časti na základe dohody s poskytovateľom.

Článok 8

Lehoty na uplatnenie reklamácií

Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu ihneď, bez zbytočného odkladu.

Článok 9

Spoluúčasť spotrebiteľa pri vybavovaní reklamácie

Spotrebiteľ je povinný osobne sa zúčastniť vybavovania reklamácie a poskytnúť objektívne informácie týkajúce sa poskytnutej služby ktoré sú predmetom reklamácie.

Článok 10

Alternatívne riešenie sporu

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Článok 11

Záverečné ustanovenie

 

Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

Reklamačný poriadok vypracoval:

………………………………………….

           Ing. Peter Považan

                KulAnt, s. r. o.

                     konateľ